תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק יב

א ואלה, הבאים אל-דויד לציקלג, עוד עצור, מפני שאול בן-קיש; והמה, בגיבורים, עוזרי, המלחמה.  ב נושקי קשת, מיימינים ומשמאילים באבנים, ובחיצים, בקשת--מאחי שאול, מבנימין.  ג הראש אחיעזר ויואש, בני השמעה הגבעתי, ויזיאל ופלט, בני עזמוות; וברכה, ויהוא הענתותי.  ד וישמעיה הגבעוני גיבור בשלושים, ועל-השלושים.  ה וירמיה ויחזיאל ויוחנן, ויוזבד הגדרתי.  {ס}  ו אלעוזיי וירימות ובעליה ושמריהו, ושפטיהו החרופי.  ז אלקנה ויישייהו ועזראל ויועזר, וישובעם--הקורחים.  ח ויועאלה וזבדיה בני ירוחם, מן-הגדור.  ט ומן-הגדי נבדלו אל-דויד למצד מדברה גיבורי החיל, אנשי צבא למלחמה--עורכי צינה, ורומח; ופני אריה פניהם, וכצביים על-ההרים למהר.  י עזר, הראש; עובדיה, השני, אליאב, השלישי.  יא משמנה, הרביעי, ירמיה, החמישי.  יב עתיי, השישי, אליאל, השביעי.  יג יוחנן, השמיני, אלזבד, התשיעי.  יד ירמיהו, העשירי, מכבניי, עשתי עשר.  {ס}  טו אלה מבני-גד, ראשי הצבא; אחד למאה הקטן, והגדול לאלף.  טז אלה הם, אשר עברו את-הירדן בחודש הראשון, והוא ממלא, על-כל-גדותיו; ויבריחו, את-כל-העמקים, למזרח, ולמערב.  {פ}

יז ויבואו, מן-בני בנימין ויהודה, עד-למצד, לדויד.  יח וייצא דויד, לפניהם, ויען ויאמר להם, אם-לשלום באתם אליי לעוזרני יהיה-לי עליכם לבב ליחד; ואם-לרמותני לצריי, בלא חמס בכפיי, ירא אלוהי אבותינו, ויוכח.  {ס}  יט ורוח לבשה, את-עמשיי ראש השלישים, לך דויד ועימך בן-ישי, שלום שלום לך ושלום לעוזריך כי עזרך אלוהיך; ויקבלם דויד, וייתנם בראשי הגדוד.  {פ}

כ וממנשה נפלו על-דויד, בבואו עם-פלשתים על-שאול למלחמה--ולא עזרום:  כי בעצה, שילחוהו סרני פלשתים לאמור, בראשינו, ייפול אל-אדוניו שאול.  כא בלכתו אל-ציקלג, נפלו עליו ממנשה עדנח ויוזבד וידיעאל ומיכאל ויוזבד, ואליהוא, וצילתיי:  ראשי האלפים, אשר למנשה.  כב והמה, עזרו עם-דויד על-הגדוד, כי-גיבורי חיל, כולם; ויהיו שרים, בצבא.  כג כי לעת-יום ביום, יבואו על-דויד לעוזרו--עד-למחנה גדול, כמחנה אלוהים.  {פ}

כד ואלה מספרי ראשי החלוץ, לצבא, באו על-דויד, חברונה:  להסב מלכות שאול, אליו--כפי יהוה.  {ס}  כה בני יהודה, נושאי צינה ורומח--ששת אלפים ושמונה מאות, חלוצי צבא.  {ס}  כו מן-בני שמעון, גיבורי חיל לצבא--שבעת אלפים, ומאה.  {ס}  כז מן-בני, הלוי--ארבעת אלפים, ושש מאות.  {ס}  כח ויהוידע, הנגיד לאהרון; ועימו, שלושת אלפים ושבע מאות.  {ס}  כט וצדוק נער, גיבור חיל; ובית-אביו שרים, עשרים ושניים.  {ס}  ל ומן-בני בנימין אחי שאול, שלושת אלפים; ועד-הנה, מרביתם, שומרים, משמרת בית שאול.  {ס}  לא ומן-בני אפריים, עשרים אלף ושמונה מאות--גיבורי חיל, אנשי שמות לבית אבותם.  {ס}  לב ומחצי מטה מנשה, שמונה עשר אלף, אשר ניקבו בשמות, לבוא להמליך את-דויד.  {ס}  לג ומבני יששכר, יודעי בינה לעיתים, לדעת, מה-יעשה ישראל--ראשיהם מאתיים, וכל-אחיהם על-פיהם.  {ס}  לד מזבולון יוצאי צבא, עורכי מלחמה בכל-כלי מלחמה--חמישים אלף:  ולעדור, בלא-לב ולב.  {ס}  לה ומנפתלי, שרים אלף; ועימהם בצינה וחנית, שלושים ושבעה אלף.  {ס}  לו ומן-הדני עורכי מלחמה, עשרים-ושמונה אלף ושש מאות.  {ס}  לז ומאשר, יוצאי צבא לערוך מלחמה--ארבעים אלף.  {ס}  לח ומעבר לירדן מן-הראובני והגדי וחצי שבט מנשה, בכול כלי צבא מלחמה--מאה ועשרים, אלף.  {ס}  לט כל-אלה אנשי מלחמה, עודרי מערכה, בלבב שלם באו חברונה, להמליך את-דויד על-כל-ישראל; וגם כל-שרית ישראל, לב אחד--להמליך את-דויד.  מ ויהיו-שם עם-דויד ימים שלושה, אוכלים ושותים:  כי-הכינו להם, אחיהם.  מא וגם הקרובים-אליהם עד-יששכר וזבולון ונפתלי, מביאים לחם בחמורים ובגמלים ובפרדים ובבקר מאכל קמח דבילים וצימוקים ויין-ושמן ובקר וצאן--לרוב:  כי שמחה, בישראל.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?