תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק יז

א ויהי אברם, בן-תשעים שנה ותשע שנים; ויירא יהוה אל-אברם, ויאמר אליו אני-אל שדיי--התהלך לפניי, והיה תמים.  ב ואתנה בריתי, ביני ובינך; וארבה אותך, במאוד מאוד.  ג וייפול אברם, על-פניו; וידבר איתו אלוהים, לאמור.  ד אני, הנה בריתי איתך; והיית, לאב המון גויים.  ה ולא-ייקרא עוד את-שמך, אברם; והיה שמך אברהם, כי אב-המון גויים נתתיך.  ו והפריתי אותך במאוד מאוד, ונתתיך לגויים; ומלכים, ממך ייצאו.  ז והקימותי את-בריתי ביני ובינך, ובין זרעך אחריך לדורותם--לברית עולם:  להיות לך לאלוהים, ולזרעך אחריך.  ח ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל-ארץ כנען, לאחוזת, עולם; והייתי להם, לאלוהים.  ט ויאמר אלוהים אל-אברהם, ואתה את-בריתי תשמור--אתה וזרעך אחריך, לדורותם.  י זאת בריתי אשר תשמרו, ביני וביניכם, ובין זרעך, אחריך:  הימול לכם, כל-זכר.  יא ונמלתם, את בשר עורלתכם; והיה לאות ברית, ביני וביניכם.  יב ובן-שמונת ימים, יימול לכם כל-זכר--לדורותיכם:  יליד בית--ומקנת-כסף מכול בן-נכר, אשר לא מזרעך הוא.  יג הימול יימול יליד ביתך, ומקנת כספך; והייתה בריתי בבשרכם, לברית עולם.  יד וערל זכר, אשר לא-יימול את-בשר עורלתו--ונכרתה הנפש ההיא, מעמיה:  את-בריתי, הפר.  {ס}

טו ויאמר אלוהים, אל-אברהם, שריי אשתך, לא-תקרא את-שמה שריי:  כי שרה, שמה.  טז ובירכתי אותה, וגם נתתי ממנה לך בן; ובירכתיה והייתה לגויים, מלכי עמים ממנה יהיו.  יז וייפול אברהם על-פניו, ויצחק; ויאמר בליבו, הלבן מאה-שנה ייוולד, ואם-שרה, הבת-תשעים שנה תלד.  יח ויאמר אברהם, אל-האלוהים:  לו ישמעאל, יחיה לפניך.  יט ויאמר אלוהים, אבל שרה אשתך יולדת לך בן, וקראת את-שמו, יצחק; והקימותי את-בריתי איתו לברית עולם, לזרעו אחריו.  כ ולישמעאל, שמעתיך--הנה בירכתי אותו והפריתי אותו והרביתי אותו, במאוד מאוד:  שנים-עשר נשיאים יוליד, ונתתיו לגוי גדול.  כא ואת-בריתי, אקים את-יצחק, אשר תלד לך שרה למועד הזה, בשנה האחרת.  כב ויכל, לדבר איתו; ויעל אלוהים, מעל אברהם.  כג וייקח אברהם את-ישמעאל בנו, ואת כל-ילידי ביתו ואת כל-מקנת כספו--כל-זכר, באנשי בית אברהם; וימל את-בשר עורלתם, בעצם היום הזה, כאשר דיבר איתו, אלוהים.  כד ואברהם--בן-תשעים ותשע, שנה:  בהימולו, בשר עורלתו.  כה וישמעאל בנו, בן-שלוש עשרה שנה:  בהימולו--את, בשר עורלתו.  כו בעצם היום הזה, נימול אברהם, וישמעאל, בנו.  כז וכל-אנשי ביתו יליד בית, ומקנת-כסף מאת בן-נכר--נימולו, איתו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ